W nawiązaniu do informacji Referatu Legitymacji Sekcji Polskiej IPA z 26 IX 2022 r. dot. wydawania legitymacji członkowskich uprzejmie informuję, że:

– wzorem lat ubiegłych deklaracje członkowskie od nowych członków przyjmowane będą do dnia 30 października 2022 roku. Po tym terminie legitymacje nie będą wykonywane.

– tradycyjnie w miesiącu październiku aktualizujemy listę członków, która stanowi podstawę wydania legitymacji na rok 2023. Zgodnie z zapisami „Regulaminu działania SP IPA-2015” – osoba, która nie opłaci składki członkowskiej do 31 grudnia roku kalendarzowego traci członkostwo w Stowarzyszeniu i zostanie usunięta z Bazy SP IPA.

– sprawy członkowskie można uregulować osobiście w czasie dyżurów członków Zarządu Regionu, które w miesiącu październiku br. odbywają się we środy w godz. 10.oo –14.oo w naszej siedzibie przy ul. Mogilskiej 109.

W sprawach pilnych można kontaktować się z Sekretarzem Regionu kol. Andrzejem Gaczorkiem tel. 663 405 060 lub adresem e-mail: biuro@ipakrakow.pl

– Przypominamy, że wysokość składki członkowskiej wynosi 90 zł (płatna jednorazowo). Prosimy o dokonywanie wpłat na konto bankowe nr 86 1600 1013 0002 0012 8111 5001 z adnotacją „Składka członkowska za rok 2022”. W przypadku opłaconej składki odbioru legitymacji i naklejki może dokonać osoba upoważniona.

Servo Per Amikeco!

Sekretarz Region IPA Kraków
Andrzej Gaczorek

Kraków, 30 września 2022 r.