Za nami Walne Zebranie Delegatów Regionów Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Delegaci reprezentujący regiony MGW IPA obradowali 15 czerwca 2024 roku w hotel „Litwiński” w Tęgoborzy. Obradom przewodniczył kol. Aleksander Szymański. Członkowie ustępującego Prezydium Zarządu Grupy przedstawili sprawozdania z działalności w minionej kadencji, w latach 2020–2023. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium Prezydium Zarządu Grupy. Także Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała prace ustępującego Prezydium. Wysoko oceniono wkład pracy, osiągnięcie wytyczonych celów w trudnym okresie pandemii i wojny w Ukrainie. W nowej kadencji Prezydium Zarządu MGW IPA działać będzie w składzie: Prezes – Aleksander Szymański; Sekretarz – Sebastian Wójtowicz; Z-ca Sekretarza – Jan Szymański; Skarbnik – Jolanta Bibro; Członkowie Prezydium – Krzysztof Dulewicz, Adam Solawa, Zbigniew Tomaszek. Wybrano również Komisję Rewizyjną MGW IPA w składzie: Adam Duda (Przewodniczący), Józef Wójciaczyk i Edward Chudy. Nowo wybrany Prezes MGW IPA przedstawił kierunki pracy na rok 2024 oraz kadencję 2024-2027. W czasie obrad przyjęto szereg uchwał niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Za wieloletnie zaangażowanie i znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej odznaczeni zostali: Medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” kol. Andrzej Gaczorek, brązowym Medalem „Za wyróżniającą się działalność statutową” kol. Wojciech Franczak i kol. Adam Solawa. Medale oraz legitymacje wyróżnionym wręczył Wiceprezydent SP IPA kol. Janusz Podżorski, któremu asystował Prezes MGW SP IPA kol. Aleksander Szymański.
Serdecznie gratulujemy nowo wybranym władzom, życząc im jednocześnie wytrwałego realizowania celów, dalszej efektywnej i życzliwej współpracy.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Gaczorek