Zakresy obowiązków członków prezydium regionu IPA Kraków w kadencji 2014-2016

PRZEWODNICZĄCY – RYSZARD GRABSKI

 • Przewodniczy pracom Prezydium Regionu
 • Reprezentuje Prezydium Regionu w kontaktach ze strukturami wewnętrznymi IPA jak i instytucjami zewnętrznymi
 • Koordynuje i realizuje zadania statutowe oraz Uchwały Zebrania Delegatów oraz Zarządu MGW,
 • Koordynuje dokonywanie merytorycznych rozliczeń z odpowiednimi urzędami i instytucjami oraz nadzoruje ich terminowości.
 • Prowadzi wraz ze skarbnikiem obsługę konta bankowego,
 • Pozyskuje środki oraz przychylność lokalnych instytucji, urzędów, firm dla działań REGIONU,

SEKRETARZ – ANDRZEJ GACZOREK

 • Zastępuje Przewodniczącego w czasie jego nieobecności,
 • Koordynuje wymianę informacji i korespondencji pomiędzy strukturami wewnętrznymi IPA i instytucjami zewnętrznymi,
 • Sporządza roczne sprawozdania dla MGW IPA.
 • Nadzoruje i koordynuje zagadnienia dot. przyjęć nowo wstępujących oraz terminowości opłacanych składek
 • Pozyskuje środki oraz przychylność lokalnych instytucji, urzędów, firm dla działań REGIONU,

Z-CA SEKRETARZA – KRZYSZTOF  DULEWICZ

 • Zastępuje Sekretarza podczas jego nieobecności.
 • Obsługuje stronę internetową – na bieżąco administruje jej zasobami.
 • Protokołuje i sporządza protokoły z posiedzeń Prezydium Regionu,
 • Sporządza na bieżąco uchwały podejmowane na zebraniach Prezydium Regionu,
 • Zajmuje się kolportażem / wysyłką kwartalnika SP IPA do członków Regionu
 • Pozyskuje środki oraz przychylność lokalnych instytucji, urzędów, firm dla działań REGIONU,

SKARBNIK – ANDRZEJ TREPKA

 • Prowadzi i rozlicza działalność finansową realizowaną przez Prezydium Zarządu,
 • Prowadzi obsługę konta bankowego,
 • Sporządza na bieżąco rozliczenia w Urzędzie Skarbowym
 • Na bieżąco współpracuje z biurem rachunkowo-prawnym w zakresie terminowości i merytoryki rozliczeń,
 • Sporządza roczne sprawozdania finansowe i dokonuje ich rozliczenia w US
 • Pozyskuje środki oraz przychylność lokalnych instytucji, urzędów, firm dla działań REGIONU,

CZŁONEK ZARZĄDU d/s OPP i zasobów archiwalnych – MARCIN  WIECZOREK

 • Koordynuje i sporządza opracowania z działania REGIONU w zakresie OPP celem przedłożenia ich w MPiPS oraz KRS,
 • Przygotowuje dokumentacje dla KRS,
 • Archiwizuje wytworzoną dokumentację REGIONU
 • Realizuje zadania doraźne, wynikające z bieżącego funkcjonowania Regionu

CZŁONEK ZARZĄDU ds. imprez – IZABELA  WOŹNIAK

 • Zastępuje Skarbnika podczas jego nieobecności i doraźnie wykonuje jego obowiązki,
 • Koordynuje i sporządza dokumentację fotograficzną oraz sprawozdania z uczestnictwa w imprezach w których REGION był współorganizatorem, sponsorem, darczyńcą bądź realizuje cele statutowe i OPP,
 • Realizuje zadania doraźne, wynikające z bieżącego funkcjonowania Regionu
 • Pomaga Z-cy Sekretarza w kolportażu / wysyłce Kwartalnika IPA SP
 • Pozyskuje środki oraz przychylność lokalnych instytucji, urzędów, firm dla działań REGIONU,
 • Realizuje zadania doraźne, wynikające z bieżącego funkcjonowania Regionu
 • Dba o bieżącą reklamę REGIONU w kontaktach zewnętrznych,
 • Inicjuje i uczestniczy w spotkaniach, sympozjach, innych działaniach, w trakcie których propaguje idee IPA,
 • Pozyskuje środki oraz przychylność lokalnych instytucji, urzędów, firm dla działań REGIONU,