W sobotę, 13 kwietnia 2024 r., odbyło się VII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Regionu IPA Kraków. Na miejsce spotkania wybrano salę kasyna M-109 w KWP w Krakowie. Stanowiło ono okazję do podsumowania wydarzeń z życia regionu w trakcie upływającej kadencji władz za lata 2019 – 2023, przedstawienia planów i zamierzeń na rok bieżący, jak również podstawę do zmian organizacyjnych, odpowiadających stojącym przed nami wyzwaniom. W zebraniu uczestniczyło 53 członków.
Obrady poprzedziła minuta ciszy i zapalanie znicza pod obeliskiem „W hołdzie pomordowanym policjantom II RP”. W tej sposób obecni uczcili pamięć Ofiar Zbrodni Katyńskiej i kolegów których, w minionej kadencji, odeszli na wieczną wartę.
Zebranie otworzył Ryszard Grabski – przewodniczący Regionu IPA Kraków o godzinie 11.15, w drugim terminie. Poinformował obecnych, że zebranie zwołano prawidłowo, ze względu na kończącą się kadencję obecnego Prezydium Regionu ma charakter sprawozdawczo-wyborczy, a liczba uczestników pozwala na podjęcie wiążących decyzji. Będzie ono także okazją do zebrania uwag do dalszej pracy w przyszłości.
W głosowaniu jawnym na przewodniczącego obrad jednogłośnie wybrano Ryszarda Grabskiego. Zgodę na obowiązki protokolantów obrad otrzymały Ewa Wędzicha i Iwona Kukla. Obecni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad. Wybrani członkowie Komisji Wnioskowo–Skrutacyjnej: Adam Duda, Józef Więcek i Józef Wójciaczyk ustalili, że funkcję jej przewodniczącego obejmie Józef Wójciaczyk.
W ramach części sprawozdawczej obrad złożyli sprawozdania które po analizie zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
Następnie podjęto uchwały w sprawie:
– przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdań: z realizacji zadań statutowych w roku 2023; finansowego; wykonania preliminarza budżetowego; merytorycznego z działalności
w charakterze organizacji pożytku publicznego;
– pokrycia straty budżetowej w 2023 z przyszłych okresów rozliczeniowych;
– zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2024;
– udzielenia absolutorium ustępującemu Prezydium Regionu;
– wyboru władz Regionu: Prezydium Regionu i składu Komisji Rewizyjnej Regionu;
– dofinansowania wyjazdów członków Regionu IPA Kraków;
– wyboru delegatów Regionu na Zebrania MGW IPA w kadencji 2024-2027.
Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte i ustępujący członkowie Zarządu otrzymali absolutorium od członków Regionu. Tym samym przystąpiono do wyłonienia władz na kadencję 2024-2027. W jawnych wyborach na funkcję Przewodniczącego Regionu IPA Kraków wybrano Ryszarda Grabskiego. Następnie wyłoniono członków Zarządu, którzy objęli następujące funkcje: Andrzej Gaczorek – sekretarz; Krzysztof Dulewicz – zastępca sekretarza; Andrzej Trepka – skarbnik; Izabela Woźniak – członkini Prezydium; Tomasz Wójtowicz – członek Prezydium.
W skład Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Kraków weszli: Andrzej Grochowina, Janusz Chłoń i Stanisław Smoter.
Jednocześnie decyzję o zakończeniu pracy we władzach Regionu (niekandydowaniu) podjęli: Marcin Wieczorek – dotychczasowy członek Prezydium oraz Wojciech Żmuda – dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej. Serdecznie dziękujemy im za społeczne zaangażowanie na rzecz naszego Regionu.
Nowo wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy. Pozostałych członków zachęcamy do zwiększenia swojej aktywności i korzystania z przysługujących im uprawnień, dających wpływ na kształt naszego Stowarzyszenia.
Miły akcent zebrania stanowiło wręczenie odznaczeń, okolicznościowych certyfikatów i odznak koleżankom i kolegom z długoletnim stażem członkowskim. M.in. srebrny medal „Za wyróżniającą działalność statutową” otrzymał Janusz Chłoń, certyfikaty i pamiątkowe odznaki otrzymało 10 osób legitymujących się 30. i 20. letnim stażem członkowskim. Wyróżnionych nagrodzono gromkimi brawami.
Istotnym punktem obrad były wybory delegatów na Wojewódzką Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Małopolskiej Grupy wojewódzkiej IPA, która odbędzie się
15 czerwca br. w Tęgoborzy, w hotelu „Litwiński”. Mandaty delegatów uzyskało 17 osób. Wybrano także pięciu delegatów na tzw. listę rezerwową.
Zebranie zakończyło się ok. godz. 14:00. Przebiegało w bardzo przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze, a na jego zakończenie uczestnikom tradycyjnego, corocznego konkursu wiedzy z zakresu kultury, sportu i historii, a także ofiarodawcom pluszaków dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szpitali, wręczono nagrody w postaci voucherów do Aqua Parku oraz kart podarunkowych do Decathlonu. Rozpoczęliśmy także wydawanie długo oczekiwanego gadżetu – ładowarki samochodowej do gniazda zapalniczki oraz adapteru USB do gniazdka sieciowego.
Dziękujemy serdecznie wszystkim członkom Regionu osobiście uczestniczącym w Walnym Zebraniu, które stanowi jedną z okazji do integracji naszego środowiska. Dziękujemy również tym, którzy nie mogąc wziąć udziału w obradach, usprawiedliwili swoją nieobecność, wykazując tym samym troskę o możliwość podejmowania decyzji i dokonywania rozstrzygnięć przez Walne Zebranie.

Andrzej Gaczorek
Sekretarz Region IPA Kraków

 

Sprawozdanie OPP za 2023