Termin zebrania sprawozdawczo-wyborczego Region IPA Kraków został wyznaczony na dzień 12 stycznia 2008 r. o godz. 10.00. Przybyłych w wyznaczonym terminie, tj. 12 stycznia 2008 r. o godz. 10.00 powitał kol. Ryszard Grabski – Przewodniczący Regionu IPA Kraków. Przypomniał zebranym, że charakter zebrania i względy statutowe wymagają udziału w nim co najmniej połowy członków, a aktualnie na ogólną liczbę 199 członków obecnych jest 68 osób. Jednocześnie poinformował, że zebranie, które rozpocznie się w drugim terminie tj. z półgodzinnym opóźnieniem będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.
O godz. 10.30 kol. Ryszard Grabski ponownie powitał zebranych. Poinformował obecnych, po uprzednim sprawdzeniu listy obecności, że na sali znajduje się 75 członków Regionu IPA Kraków. Stwierdził również, że zgodnie z obowiązującym statutem zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał. Następnie przedstawił obecnym porządek zebrania, który został przyjęty jednogłośnie – 75 głosów za.
W imieniu Dyrekcji Kopalni Soli w Wieliczce dyr. Marian Leśny życzył zebranym pomyślnych obrad i niezapomnianych wrażeń z pobytu w kopalni.
Realizując porządek zebrania dokonano wyborów przewodniczącego zebrania i jego z-cy oraz dwóch protokolantów. Funkcję przewodniczącego zebrania powierzono kol. Bogusławowi Łacinie, z-cy przewodniczącego zebrania kol. Władysławowi Wilkowi. Protokołowanie przebiegu zebrania powierzono kol. Elżbiecie Miś i kol. Ewie Wędzicha.
Dalszej części zebrania przewodniczył kol. Bogusław Łacina, który przeprowadził wybory członków do Komisji Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
Do prac w Komisji Wyborczej zgłoszono kandydatury:
kol. Mariusz Rozwadowski – nie wyraził zgody na udział w pracach komisji,
kol. Barbara Łomnicka – wyraziła zgodę na udział w pracach komisji,
kol. Bogusław Skwarczyński – wyraził zgodę na udział w pracach komisji,
kol. Gabriel Mitraszewski – wyraził zgodę na udział w pracach komisji,
Po podaniu w/w kandydatur listę kandydatów do Komisji Wyborczej zamknięto i przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem listy głosowało 74 osób , 1 osoba wstrzymała się od głosu. Członkowie Komisji wybrali na funkcję przewodniczącego kol. Barbarę Łomnicką.
Do prac w Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury:
kol. Józef Wójciaczyk – wyraził zgodę na udział w pracach komisji,
kol. Józef Wodnicki – wyraził zgodę na udział w pracach komisji,
kol. Leszek Sieczka – wyraził zgodę na udział w pracach komisji,
Po podaniu w/w kandydatur listę kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków zamknięto i przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem kandydatów głosowało 74 osób, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Członkowie Komisji wybrali na funkcję przewodniczącego kol. Józefa Wójciaczyka.
Następnie zgodnie z porządkiem obrad złożone zostały sprawozdania z prac Zarządu. Jako pierwszy głos zabrał kol. Andrzej Trepka, który przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej Regionu IPA Kraków w 2007 roku. Sprawozdanie z działalności Regionu i Zarządu IPA Kraków w latach 2004 – 2007 przedstawił kol. Ryszard Grabski. Z protokołem Komisji Rewizyjnej zapoznał uczestników zebrania kol. Andrzej Grochowina (teksty w załączeniu).
Dyskusję zapoczątkował kol. Stanisław Smoter, który zapytał dlaczego protokół Komisji Rewizyjnej podpisało tylko dwóch członków. W odpowiedzi Andrzej Grochowina i Ryszard Grabski poinformowali zebranych, że kol. Rafał Kręgulec – trzeci członek Komisji aktualnie przebywa poza granicami kraju na placówce dyplomatycznej. Z uwagi na upływający okres kadencji nie podejmowano działań mających na celu uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. Wg oświadczenia kol. Andrzeja Grochowiny nieobecność kol. Kregulca nie miała negatywnego wpływu na prace komisji.
Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji kol. A. Grochowina wystąpił z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Regionu. Wniosek poddano pod głosowanie. Za udzieleniem absolutorium głosowało 73 osoby, 2 osoby wstrzymały się od głosowania, głosów przeciwnych nie było. Uchwała została przyjęta (Uchwała Nr 1).
Następnie kol. Józef Wójciaczyk przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku odbył się Kongres Sekcji Polskiej IPA w trakcie którego dokonano zmian w statucie Stowarzyszenia. Należy zatem dokonać zmian w Regulaminie-Statucie Regionu IPA Kraków i jego aktualizacji zgodnie zobowiązującym: Statutem Międzynarodowego IPA i Statutem Sekcji Polskiej IPA.
Kol. Ryszard Grabski podkreślił, że przy wprowadzaniu zmian w Regulaminie-Statucie regionu korzystano z pomocy sędziego zajmującego się takimi sprawami w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego.
Proponowane zmiany zawarte zostały w Uchwale Nr 2. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
W dalszej części zebrania dyskusja poświęcona została kierunkom działalności Stowarzyszenia na nowy okres.
– Kol. Wojciech Stufer-Kamiński i kol. Grzegorz Mikrut wyrazili zainteresowanie projektami działań mających na celu rozwinięcie działalności gospodarczej, udziałowi członków regionu w tych przedsięwzięciach pozyskiwaniu środków finansowych i ich wykorzystaniu w naszej działalności.
– Kol. Ryszard Grabski wyjaśnił, że stawiamy pierwsze kroki i dlatego musimy bazować na doświadczeniach innych podmiotów. Na obecnym etapie wiadomym jest, że jako IPA nie będziemy stroną wiodącą. Musimy mieć na uwadze pogłębianie własnej wiedzy z różnych dziedzin np. prawa gospodarczego, prowadzenia działalności gospodarczej, finansów itp.
– Kol. Andrzej Trepka zwrócił uwagę, że podejmując uchwały rzutujące na naszą działalność, należy podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku z 2007 rok na Fundusz Stowarzyszenia. Zaapelował o dalszą popularyzację w gronie znajomych przekazywania 1% należnego podatku od osób fizycznych na konto Regionu.
– Kol. Stanisław Smoter zaproponował, aby ze środków finansowych wypracowanych przez Region korzystali członkowie, którzy mają co najmniej 5-cio letni okres przynależności organizacyjnej.
– Kol. Elżbieta Miś proponuje aby okres był krótszy minimum 3-letni, a zasadę stosować dla osób nowo przyjętych tj. wstępujących do stowarzyszenia od dnia 12 stycznia 2008 r.
Oba wnioski poddano pod głosowanie.
Za wnioskiem kol. Stanisława Smotera głosowało 7 członków, przy 65 głosach przeciwnych oraz 3 wstrzymujących się od głosowania. Wniosek nie został przyjęty.
Za wnioskiem kol. Elżbiety Miś głosowało 64 członków, przy 8 głosach przeciwnych oraz 1 wstrzymującym się od głosowania. Wniosek został przyjęty.
– Kol. Krzysztof Burdak zgłosił gotowość osobistego zaangażowania się w działania na rzecz dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 z ul. Praskiej.
Następnie odbyło się głosowanie nad treścią następujących uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków:
– o rozszerzeniu działalności gospodarczej IPA Region Kraków – Uchwała Nr 3. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
– w sprawie objęcia patronatu nad Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64 – Uchwała Nr 4. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
– w sprawie budowy Ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego z zapleczem hotelowym i gastronomicznym w Krakowie przy ul. Praskiej 64 – Uchwała Nr 5. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
– o hierarchii wartości, którą należy stosować przy wyborze inwestora do realizacji przedsięwzięć, w których IPA posiada udziały – Uchwała Nr 6. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
– o przeznaczeniu zysku za 2007 rok na fundusz stowarzyszenia – Uchwała Nr 7. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
– o zasadach dofinansowania organizowanych imprez, szkoleń, wyjazdów studyjnych, innych form wsparcia finansowego – Uchwała Nr 8. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
– w sprawie określenia zakresu działalności gospodarczej podejmowanej przez Zarząd Regionu (wg symboli Polskiej Klasyfikacji Działalności) – Uchwała Nr 9. Za przyjęciem uchwały głosowało 75 członków tj. wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu. Nie było głosów przeciw przyjęciu uchwały oraz wstrzymujących się od głosowania. Uchwała została przyjęta.
Przy braku kolejnych wniosków głosowanie zakończono i przystąpiono do zgłaszania kandydatur na funkcję przewodniczącego IPA Region Kraków. Zgłoszono kandydatury:
– kol. Ryszarda Grabski – kandydat wyraził zgodę,
– kol. Józef Wójciaczyk – kandydat nie wyraził zgody,
Przy braku zgłoszeń innych kandydatur lista została zamknięta. W głosowaniu uczestniczyło 75 członków Stowarzyszenia. Za wyborem kol. Ryszarda Grabskiego na funkcję Przewodniczącego IPA Region Kraków głosowało 74 członków. Nie było głosów przeciwnych, od głosowania wstrzymała się 1 osoba.
Na kandydatów do Zarządu zgłoszono:
– kol. Andrzej Gaczorek – kandydat wyraził zgodę
– kol. Józef Lechowicz – kandydat wyraził zgodę
– kol. Mariusz Rozwadowski – kandydat wyraził zgodę
– kol. Janusz Satko – kandydat wyraził zgodę
– kol. Andrzej Trepka – kandydat wyraził zgodę
– kol. Józef Wójciaczyk – kandydat wyraził zgodę
Przy braku zgłoszeń innych kandydatur lista została zamknięta. Postanowiono wybrać 7-mio osobowy skład Zarządu. Za jego przyjęciem głosowało 75 członków Stowarzyszenia. Nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W dalszej części zebrania dokonano wyboru składu 3 osobowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszone zostały kandydatury:
– kol. Andrzej Grochowina
– kol. Mieczysław Kubacki
– kol. Grzegorz Mikrut
– kol. Wiesław Opioła
Przy braku zgłoszeń innych kandydatur lista została zamknięta. W przeprowadzonym głosowaniu uczestniczyło 66 osób, a poszczególni kandydaci uzyskali następujące ilości głosów:
– kol. Andrzej Grochowina – 63 glosy
– kol. Mieczysław Kubacki – 28 głosów
– kol. Grzegorz Mikrut – 49 głosów
– kol. Wiesław Opioła – 58 głosów
Na jego podstawie do składu Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
– kol. Andrzej Grochowina
– kol. Grzegorz Mikrut
– kol. Wiesław Opioła
Nowo wybrane składy Zarządu IPA Region Kraków i Komisji Rewizyjnej na swoich pierwszych posiedzeniach ukonstytuowały się i dokonały przydziału funkcji.
Zarząd IPA Region Kraków:
Przewodniczący – Ryszard Grabski
Sekretarz – Andrzej Gaczorek
Skarbnik – Andrzej Trepka
Członkowie: Józef Lechowicz, Mariusz Rozwadowski, Janusz Satko, Józef Wójciaczyk.
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Andrzej Grochowina
Członkowie: Grzegorz Mikrut, Wiesław Opioła.
W trakcie zebrania nowo przyjętym wręczono legitymacje członkowskie, a kolegom z dziesięcioletnim stażem członkowskim wręczono certyfikaty i odznakę 10-letniego stażu w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) Sekcja Polska. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali polary w barwach czerwono-czarnych z IPA Region Kraków.