Walne Zebranie Sprawozdawcze członków IPA Region Kraków

Kraków, 26 czerwca 2021 roku

Mając na uwadze dostosowanie swoich działań do obowiązujących obostrzeń Zarząd IPA Region Kraków postanowił zorganizować Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu za rok 2020 w budynku KWP w Krakowie. Informację o terminie i miejscu zebrania, proponowanym porządku przekazano wszystkim członkom regionu w formie komunikatu SMS-owego oraz informacji na stronie internetowej Regionu.

Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 11.15, w sobotnie przedpołudnie 26 czerwca 2021 roku. Obrady poprzedziły symboliczna minuta ciszy oraz złożenie wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalenie znicza przy obelisku W hołdzie pomordowanym Policjantom II RP – Policjanci Województwa Małopolskiego – Katyń – Ostaszków – Twer – Miednoje.

Tradycyjnie zebranie otworzył Przewodniczący IPA Region Kraków Ryszard Grabski, który serdecznie powitał wszystkich obecnych członków Regionu. Następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności, w momencie rozpoczęcia zebrania na sali obecne są 42 osoby. Proponowany porządek zebrania obecni na sali przyjęli jednomyślnie w głosowaniu jawnym bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Realizując przyjęty porządek zebrania dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, protokolantów, oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Z uwagi na charakter zebrania jego uczestnicy jednogłośnie przyjęli wniosek Józefa Wójciaczyka, aby obowiązki przewodniczącego pełnił Ryszard Grabski – znający w szczegółach program zebrania i bieżącą działalność Regionu. Przebieg zebrania protokołowały Ewa Wędzicha oraz Iwona Grabska-Kukla. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli: Józef Wójciaczyk, Andrzej Wilmowski i Tadeusz Wojtas. Zgłoszone kandydatury zostały przyjęte w głosowaniu jawnym. Obecni na sali przyjęli je jednomyślnie bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciw.

Działalność organizacyjną w 2020 roku omówili członkowie Prezydium IPA Region Kraków: Ryszard Grabski – przewodniczący i Andrzej Gaczorek – sekretarz, sprawozdanie finansowe przedstawił: Andrzej Trepka – skarbnik.

Złożone informacje przez Zarząd Regionu uczestnicy zebrania przyjęli bez uwag, a wniosek Andrzeja Grochowiny – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. przyjęcia przedłożonych sprawozdań i udzielenia absolutorium członkom Zarządu IPA Region Kraków z wykonania przez nich obowiązków za rok 2020 przyjęto jednomyślnie, bez głosów wstrzymujących się i głosów przeciw. Następnie przedstawiono zamierzenia na rok 2021.

Zebranie było również okazją do wręczenia okolicznościowych certyfikatów i odznak osobom z długoletnim stażem członkowskim. W gronie wyróżnionych z 20-sto letnim stażem członkowskim w szeregach IPA SP znaleźli się: Anna Dusza-Potocka, Władysław Dzięgiel, Monika Guja-Stefańska, Krzysztof Jastrzębski, Paweł Motyka, Stanisław Szeląg. Do grona wyróżnionych z 10-cio letnim stażem członkowskim w szeregach IPA SP dołączyli: Ryszard Ciesielski, Bartosz Doła, Paweł Dudek, Zbigniew Dulba, Antoni Kowalczyk, Kinga Leszkiewicz, Tomasz Lis, Krzysztof Lustig, Stanisław Mrzygłodzki, Szymon Nikiel, Dariusz Pocięgiel, Lesław Szeremeta, Paweł Tekliński-Cichy, Tadeusz Toczko, Łukasz Tomoń. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

O godz. 12.45 przewodniczący obrad Ryszard Grabski stwierdził, że zrealizowany został przyjęty porządek zebrania. Ponownie podziękował wszystkim za przybycie i uczestnictwo w zebraniu oraz ogłosił jego zakończenie.

Zebranie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze, nie zabrakło dobrego humoru i okazji do rozmów. Jak przysłowiowe gorące bułeczki rozeszły się także ostatnie egzemplarze kalendarzy na rok 2021 oraz kolejny 79 numer kwartalnika „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA”.

W tegorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym IPA Region Kraków wzięło udział 42 członków, spośród 427 członków Regionu (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.).

Andrzej Gaczorek

Sekretarz IPA Region Kraków

Sprawozdanie OPP za 2020