Protokół z zebrania sprawozdawczego Regionu IPA Kraków z działalności w roku 2011.

Na swoim posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2011 r. członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków podjęli decyzję o organizacji zebrania sprawozdawczego za okres działalności w roku 2011, w sobotę 28 stycznia 2012 r. o godz. 10.00. Mając na uwadze stan ilościowy członków, jako miejsce obrad wybrano salę konferencyjną Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. Informację o terminie zebrania sprawozdawczego przesłano członkom Regionu listownie, wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi. Ponadto została ona zamieszczona na naszej stronie internetowej. Zgodnie z podjętą decyzją 28 stycznia 2012 roku w sali konferencyjnej KWP zaczęli gromadzić się członkowie Regionu IPA Kraków. O godz. 10.15 nadzorujący rejestrację uczestników zebrania Józef Wójciaczyk poinformował obecnych, że na sali znajduje się 100 członków Regionu IPA Kraków. Przybyłych powitał Przewodniczący Regionu IPA Kraków Ryszard Grabski, a następnie przedstawił proponowany projekt porządku obrad. Został on przyjęty bez uwag, jednogłośnie. Następnie dokonano wyboru przewodniczącego zebrania oraz dwóch protokolantów. Na funkcję przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Józefa Wójciaczyka, który wyraził zgodę na jej pełnienie. Wobec braku innych kandydatur wniosek został poddany głosowaniu. W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania. Do zespołu protokółującego przebieg zebrania zgłoszono kandydatury: Elżbiety Miś i Ewy Wędzichy, które wyraziły zgodę na pełnienie powierzonych obowiązków. Z uwagi na brak innych kandydatur listę zamknięto. Wniosek poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania. Kolejnym punkt zebrania były wybory Komisji Uchwał i Wniosków. Do prac w Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszone zostały kandydatury: Marcina Wieczorka – wyraził zgodę, Dariusza Kusia – wyraził zgodę, Krzysztofa Burdaka – wyraził zgodę. Po podaniu w/w kandydatur, przy braku innych zgłoszeń, listę kandydatów zamknięto i przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem listy głosowało 100 osób. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania. Członkowie Komisji powierzyli funkcję przewodniczącego Krzysztofowi Burdakowi. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad złożone zostały sprawozdania z prac Regionu IPA Kraków i jego Prezydium w roku 2011 wraz z wnioskami do działalności na rok 2012 przedstawili Andrzej Gaczorek i Ryszard Grabski. Przy omawianiu spraw członkowskich kol. Andrzej Gaczorek przypomniał osobę tragicznie zmarłego w wypadku komunikacyjnym Jana Wołosewicza. Jego pamięć obecni uczcili symboliczną minutą ciszy. Działalność finansową Regionu IPA Kraków w okresie sprawozdawczym omówił Andrzej Trepka. Z treścią protokołu Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych Andrzej Grochowina (sprawozdania w załączeniu). Obecni bez uwag przyjęli przedstawione sprawozdania i informacje członków Zarządu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przy braku zgłoszeń do dyskusji A. Grochowina przedstawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Region IPA Kraków. Wniosek poddano pod głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za udzieleniem absolutorium głosowało 99 osób, przy 1 głosie przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosowania. W dyskusji, w której udział wzięli poruszono m.in. problemy:
– Mieczysław Kubacki zaprosił do udziału w czwartkowych imprezach tanecznych organizowanych przez „Klub Kubackiego” w Hotelu Aspel, ul. Bratysławska 2 (od godz. 17-tej).
– Tomasz Wojtowicz omówił udział reprezentacji Regionu w obchodach Święta Policji Niemieckiej oraz sympozjum dot. pracy policjantów drogówki we Frankfurcie. Przedstawił również zasady udziału w programie „Placement Programme”
– Krzysztof Burdak omówił udział reprezentacji SRD KMP (członkowie Region IPA Kraków) w międzynarodowych zawodach policjantów ruchu drogowego – 19-21 kwietnia 2012 r. na zaproszenie kolegów z Regionalnego Klubu IPA Pomuruje, Słowenia (poznani na Węgrzech w czasie wyjazdu na Hungaroring).
– Józef Wójciaczyk i Andrzej Gaczorek nawiązując do obchodów 20-lecia działalności IPA w Krakowie i województwie małopolskim poruszyli tematykę form wyróżnienia za działalność na rzecz IPA i zasad ich przyznawania dot. wyróżnień regionalnych, resortowych (?) i państwowych. Zwrócili się z apelem o udostępnienie posiadanych pamiątek z pierwszych lat działalności (już historycznych), głównie fotografii. Następnie odbyło się głosowanie nad przedstawianymi przez Ryszarda Grabskiego i Józefa Wójciaczyka projektami uchwał. Nad każdą z przedstawionych uchwał głosowano oddzielnie (ich treść wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z podjętych uchwał w załączeniu).
Uchwała nr 1/2012 w sprawie realizacji inwestycji budowa ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego z zapleczem hotelowym, gastronomicznym, basenem krytym, podziemnym garażem i całą infrastrukturą niezbędną do realizacji inwestycji dostosowania do aktualnych warunków ekonomicznych i gospodarczych pozwalających na zrealizowanie inwestycji.
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowały 92 osoby, było 8 głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałę przyjęto.
Uchwała nr 2/2012 w sprawie przesunięcia terminu obowiązywania Uchwały nr 3/2011 Walnego Zebrania Członków Region IPA Kraków z dnia 22 stycznia 2011 r. z dnia dot. jednorazowego podniesienia składki o 100 zł do końca 2012 r.
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 99 osób, był 1 głos przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałę przyjęto.
Uchwała nr 3/2012 w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011 w wysokości 742,96 zł na fundusz statutowy Stowarzyszenia.
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 100 osób, nie było głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałę przyjęto.
Uchwała nr 4/2012 w sprawie kierunków działania Regionu IPA Kraków w roku 2012.
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 100 osób, nie było głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałę przyjęto.
Uchwała nr 5/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdań Prezydium Regionu IPA w Krakowie ze sposobu wykonania zadań statutowych i planu pracy za 2011 r. oraz sposobu wykonania planu wpływów i wydatków budżetowych (preliminarza) za 2011 r.
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 100 osób, nie było głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałę przyjęto.
Uchwała nr 6 w sprawie ustalenia kryteriów wyróżniania członków IPA i osób wspierających działalność Stowarzyszenia w 20 rocznicę powstania International Police Association w Krakowie
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 100 osób, nie było głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwałę przyjęto
Uchwała nr 7 w sprawie uchwalenia preliminarza budżetowego na 2012 r.
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 98 osób, nie było głosów przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosowania. Uchwałę przyjęto
Uchwała nr 8 w sprawie upoważnienia Prezydium Regionu pod podjęcia działań mających na celu zminimalizowania naliczonych przez ZBK UM Krakowa kosztów eksploatacyjnych lokalu w Rynku Głównym
W głosowaniu uczestniczyło 100 osób. Za przyjęciem wniosku głosowało 99 osób, nie było głosów przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosowania. Uchwałę przyjęto.
W trakcie zebrania certyfikat oraz odznakę 10-letniego stażu w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska kolegom z dziesięcioletnim stażem członkowskim otrzymała kol. Monika Guja. Uczestnicy zebrania zostali poczęstowani tradycyjnymi krakowskimi obwarzankami, otrzymali kolejny numer Kwartalnika Sekcji Polskiej IPA, kalendarze ścienne i gadżet – nożyk do papieru. O godz. 13.15 Józef Wójciaczyk, jako Przewodniczący Zebrania poinformował obecnych, że zrealizowano porządek zebrania i tym samym uznał zebranie za zakończone. Końcowy akcent zebrania stanowił wspólny posiłek.
Kraków, 28 stycznia 2012 r.