W sobotę 6 lutego 2010 r. w sali konferencyjnej KWP w Krakowie odbyło się Walne Zebranie IPA Region Kraków. Na zebranie przybyli v-ce Prezydent Sekcji Polskiej IPA, równocześnie Przewodniczący Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Mariusz Rzepka oraz 87 członków naszego stowarzyszenia. Przybyłych powitał przewodniczący IPA Region Kraków Ryszard Grabski, na wniosek którego powierzono prowadzenie zebrania Józefowi Wójciaczykowi. Obowiązki protokolantów zebrania przyjęły Elżbieta Miś i Ewa Wędzicha.
Zgodnie z przyjętym programem zebrania dokonano wyborów członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji ds. Wniosków. Obie komisje pracowały w trzyosobowych składach – Komisja Skrutacyjna: Jarosław Zgierski – Przewodniczący, członkowie: Janusz Herdzina, Piotr Masternak; Komisja ds. Wniosków: Władysław Wilk– Przewodniczący, członkowie: Urszula Krzyżewska, Bogusław Sarota. W trakcie zebrania zaprezentowane zostały sprawozdania: z działalności Regionu IPA Kraków w 2009 roku oraz propozycje do planu pracy na rok 2010, które przedstawili Przewodniczący IPA Region Kraków Ryszard Grabski i Sekretarz IPA Region Kraków Andrzej Gaczorek; z działalności finansowej Skarbnik IPA Region Kraków Andrzej Trepka oraz protokół Komisji Rewizyjnej, który przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej IPA Region Kraków Andrzej Grochowina.
Uczestnicy zebrania podjęli uchwały w sprawach:
– przeznaczenia zysku za 2009 rok na sfinansowanie inwestycji realizowanej w Rynku Głównym 29 w Krakowie.
– podwyższenia składki wpisowego z dotychczasowej kwoty 20 zł do kwoty 100 zł.
– przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2010,
– powołania Krzysztofa Burdaka w skład członków Zarządu na wakujące miejsce po Mariuszu Rozwadowskim, po jego rezygnacji z dalszej pracy w Zarządzie złożonej w dniu 04.09.2009 r.
– udzielenia absolutorium wszystkim członkom zarządu IPA Region Kraków za pracę w okresie objętym sprawozdaniem tj. za 2009 rok,
– dokonania zmian w Regulaminie-Statucie naszego Regionu, które mają na celu usprawnienie działania i gospodarowania posiadanym majątkiem. Wniosek obejmował: art. 8 ust. 12; art. 17 ust. 4; art. 22 ust. 2; art. 22 ust. 4; art. 22 ust. 5; art. 28 ust. 1,
– głównych kierunków do programu pracy Zarządu Regionu na 2010 r.
W swoim wystąpieniu v-ce Prezydent Sekcji Polskiej IPA Mariusz Rzepka podziękował Zarządowi za pracę i zaangażowanie w działaniu, życzył by działalność w stowarzyszeniu przynosiła członkom IPA Region Kraków dużo satysfakcji i zadowolenia oraz by było jak najwięcej imprez i kontaktów zagranicznych. Wręczył także certyfikaty i odznaki X letniego stażu w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska. Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Duda-Dziewierz, Leszek Ładziński i Zbigniew Wójcik.
Następnie dokonano wyborów 9 delegatów podstawowych i 3 delegatów rezerwowych na zebranie sprawozdawczo-wyborcze Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Wybrani zostali: Danuta Białek, Andrzej Gaczorek, Ryszard Grabski, Andrzej Grochowina, Urszula Krzyżewska, Janusz Satko, Andrzej Trepka, Władysław Wilk, Józef Wójciaczyk. Jako rezerwowych wybrano: Andrzeja Fabera, Barbarę Łomnicką, Marcina Wieczorka. Na tym zakończono program zebrania. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali gadżet (breloczek), kolejny 45 numer Kwartalnika IPA Sekcja Polska oraz uczestniczyli we wspólnym obiedzie.
Koledzy: ARCHACKI Zbigniew, CZYŻ Paweł, FABIAŃSKI Jan, KLOCEK Marek, KOPEĆ Aleksander, KRĘGULEC Rafał, ŁATA Stefan, PARTYŁA Jerzy, TARNAWSKI Paweł wyróżnieni certyfikatem i odznaką X letniego stażu w szeregach Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska, którzy dotychczas nie odebrali z różnych przyczyn w/w wyróżnień, proszeni są o kontakt z Sekretarzem Region IPA Kraków Andrzejem Gaczorkiem.