Po kilkuletniej przerwie Zarządu Region IPA Kraków postanowił, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu za rok 2017 odbędzie się w budynku KWP w Krakowie. O terminie i miejscu zebrania, proponowanym porządku powiadomiono wszystkich członków regionu za pomocą pisemnych zaproszeń, komunikatu SMS-owego oraz informacji na stronie internetowej Regionu. Zebranie rozpoczęło się o godz. 11.00, w sobotnie przedpołudnie 10 marca 2018 roku. Obrady poprzedziło symboliczna minuta ciszy oraz złożenie kwiatów i zapalenia zniczy przy obelisku „W hołdzie pomordowanym Policjantom II RP – Policjanci Województwa Małopolskiego – Katyń – Ostaszków – Twer – Miednoje”. Uczczono pamięć zamęczonych przez NKWD w Ostaszkowie i zamordowanych w Twerze (nawiązano do zbliżającą się 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej). Tradycyjnie zebranie otworzył Przewodniczący Regionu IPA Kraków Ryszard Grabski, który powitał serdecznie wszystkich obecnych członków Regionu. Następnie stwierdził, że zgodnie z listą obecności, w momencie rozpoczęcia zebrania obecne są 103 osoby i przystąpił do omówienia proponowanego porządku zebrania. Mając na uwadze, że w okresie od poprzedniego zebrania wzrosła znacznie liczba członków Regionu, o 38 osób (stan na dzień 31 grudnia 2017 roku 399 osób) zgłosił autopoprawkę – uzupełnienia porządku zebrania o wybór dwóch dodatkowych delegatów na walne zebranie MGW IPA, w Nowym Targu. Uzupełniony porządek zebrania został zatwierdzony jednogłośnie. Realizując porządek zebrania przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania, protokolanta, oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Mając na uwadze charakter zebrania jego uczestnicy jednogłośnie przyjęli wniosek kol. Józefa Wójciaczyka, aby obowiązki przewodniczącego pełnił kol. Ryszard Grabski znający w szczegółach program zebrania i bieżącą działalność Regionu. Następnie obowiązki protokolanta zebrania powierzono kol. Ewie Wędzicha, a członka Komisji Uchwał i Wniosków kol. Józefowi Wójciaczyk, Janowi Szostak i Stanisławowi Smoter. Działalność organizacyjną w minionym 2017 roku omówili członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków: Ryszard Grabski – przewodniczący i Andrzej Gaczorek – sekretarz, sprawozdanie finansowe przedstawił: Andrzej Trepka – skarbnik. Uroczystą chwilą milczenia zebrani uczcili pamięć Jana Gawlasa, który zmarł w maju ub. roku, po ciężkiej chorobie. Złożone informacje zostały przyjęte przez uczestników zebrania bez uwag, a wniosek kol. Andrzeja Grochowiny – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. przyjęcia przedłożonych sprawozdań i udzielenia absolutorium członkom Zarządu Region IPA Kraków z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017 przyjęto jednogłośnie. W dalszej kolejności, przyjęto plan budżetowy na rok 2018 i uchwalono propozycje do planu działania Regionu, w tym realizacji inwestycji PRASKA. Później odbyły się wybory dodatkowych delegatów na Walne Zebranie MGW IPA. Zaufaniem obdarzeni zostali kol. i kol.: Elżbieta Trepka i Wojciech Żmuda. Ponadto na Walnym Zebraniu Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA (17 marca 2018 r., godz. 11.00 w Nowym Targu) reprezentować nas będą: Bogdan Bartyzel, Janusz Chłoń, Krzysztof Dulewicz, Andrzej Gaczorek, Ryszard Grabski, Andrzej Grochowina, Mieczysław Kubacki, Szymon Nikiel, Marcin Nowak, Tomasz Seweryn, Andrzej Trepka, Marcin Wieczorek, Andrzej Winconek i Józef Wójciaczyk wybrani na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Regionu IPA Kraków w dniu 4 marca 2017 r. W przypadkach losowych będziemy korzystać z delegatów z tzw. listy rezerwowej. Znaleźli się na niej: Danuta Białek, Radosław Kożuch, Dariusz Kuś i Władysław Czarnecki. Członkowie Regionu z okazałym stażem członkowskim wyróżnieni zostali okolicznościowymi certyfikatami i odznakami. W gronie wyróżnionych z 20-sto letnim stażem znaleźli się kol. i kol.: Urszula Krzyżewska, Adam Czarnik, Antoni Godyń, Jerzy Ogorzałek, Adam Perlik, Mieczysław Sarapata. Natomiast 10-cio letnim stażem członkowskim mogą poszczycić się m.in. kol. kol: Danuta Białek, Piotr Boguń, Janusz Brożek, Janusz Chłoń, Adam Duda, Grzegorz Fedorowicz, Mikołaj Juszczyk, Gerard Kuś, Wojciech Marczak, Agnieszka Michno, Zbigniew Młotkowski, Bogdan Niedbała, Robert Ptak, Dariusz Turlej, Norbert Walencik, Tomasz Wąchal. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy! Dla części uczestników tegoroczne zebranie było okazją do aktywnego udziału w organizowanej przez nas od kilku lat akcji charytatywnej – zbiórki zabawek dla najmłodszych podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie. Jak zawsze wśród ofiarodawców zostały rozlosowane liczne nagrody niespodzianki: sprzęt sportowy i turystyczny, bilety do kina, a nagroda główna – ekspres do kawy trafiła do kol. Szymona Nikiela. Ofiarodawcom gorąco dziękujemy za dar serca. O godz. 13.50 przewodniczący obradom członków Regionu IPA Kraków kol. Ryszard Grabski stwierdził, że zrealizowano porządek zebrania, ogłosił jego zakończenie i zaprosił na skromny poczęstunek. Podczas zebrania nie zabrakło również czasu na załatwienie spraw organizacyjnych (składki, składki …), miłych rozmów i wspomnień. Nie brakło również tradycyjnych akcentów: słodyczy, ciepłych i zimnych napoi, wspólnego posiłku. Jak przysłowiowe gorące bułeczki rozeszły się także ostatnie egzemplarze kalendarzy na rok 2018. W tegorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu IPA Kraków wzięło udział 116 członków. Specjalne podziękowania za wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu kulinarnych potrzeb uczestników zebrania otrzymał Pan Mateusz Budek z Firmy MAESTRO CAFE. Dodać także należy, że przebieg zebrania w formie dokumentacji fotograficznej utrwalili kol. Szymon Nikiel.
Andrzej Gaczorek – Sekretarz Region IPA Kraków

  2017 spr. OPP