Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu IPA Kraków w dniu 23 marca 2019 r.

Zgodnie z decyzją Zarządu Regionu IPA Kraków Walne Zebranie Sprawozdawcze Regionu za rok 2018 odbyło się w budynku KWP w Krakowie. Informację o terminie i miejscu zebrania, proponowanym porządku przesłano wszystkim członków regionu w formie komunikatu SMS-owego oraz informacji na stronie internetowej Regionu.

Zebranie rozpoczęło się w sobotnie przedpołudnie 10 marca 2018 roku o godz. 11.00. Na wstępie symboliczną minutą ciszy uczczono pamięć policjantów z okresu II Rzeczypospolitej, zamordowanych w 1940 roku przez NKWD w Twerze (79. rocznica Zbrodni Katyńskiej), oraz naszych kolegów – Leszka Drozda, Stefana Dutki i Mieczysława Sarapaty, którzy odeszli na wieczną wartę. Następnie złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicz przy obelisku W hołdzie pomordowanym Policjantom II RP – Policjanci Województwa Małopolskiego – Katyń – Ostaszków – Twer – Miednoje.

Mając na uwadze charakter zebrania jego uczestnicy jednogłośnie przyjęli wniosek kol. Andrzeja Gaczorka, aby obowiązki przewodniczącego pełnił kol. Ryszard Grabski znający w szczegółach program zebrania i bieżącą działalność Regionu. Obowiązki protokolantów zebrania pełniły kol. Ewa Wędzicha i Izabela Woźniak, natomiast koledzy: Bogdan Kiełtyka, Grzegorz Świtka, i Paweł Grochowalski wchodzili w skład Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

Tradycyjnie działalność organizacyjną w minionym – 2018 roku omówili członkowie Prezydium Regionu IPA Kraków: Ryszard Grabski – przewodniczący i Andrzej Gaczorek – sekretarz, sprawozdanie finansowe przedstawił: Andrzej Trepka – skarbnik.

Złożone informacje zostały przyjęte przez uczestników zebrania bez uwag, a wniosek kol. Andrzeja Grochowiny – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. przyjęcia przedłożonych sprawozdań i udzielenia absolutorium członkom Zarządu Region IPA Kraków z wykonania przez nich obowiązków za rok 2018 przyjęto jednogłośnie.

W trakcie zebrania omówiono zagadnienia związane z bieżącą działalnością Regionu. M.in. udział czlonków Regionu IPA Kraków w obchodach 100-lecia Policji w garnizonie małopolskim Policji; 15-rocznicy przyjmowania w szeregi IPA Sekcja Polska funkcjonariuszy Straży Granicznej; przebiegu Zebrania Sprawozdawczego MGW IPA i wyboru kolegów Andrzeja Gaczorka i Andrzeja Trepki, jako delegatów MGW IPA na XI Kongres Sekcji Polskiej IPA (grudzień 2019); oraz ewent. udziału kol. Wojciecha Żmudy w seminarium w Gimborn poświęconym przestępczości transgranicznej. Handel ludźmi – zadania i możliwości współpracy transgranicznej dla Policji (20–24 maja 2019).

Z gorącym apelem do Członków i Sympatyków Stowarzyszenia o wsparcie i pomoc w formie przekazania 1 % podatku dochodowego za 2018 na leczenie i rehabilitację 3-letniego Boryska Godynia, wnuka naszego kolegi Antoniego Godynia wystąpił kol. Józef Wójciaczyk.

Miłym akcentem zebrania było uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich pierwszej grupie nowo przyjętych w br. członkom Region IPA Kraków oraz okolicznościowych certyfikatów i odznak koleżankom i kolegom z długoletnim stażem członkowskim. Ponadto z rąk Przewodniczącego Regionu IPA Kraków Ryszarda Grabskiego okolicznościowe certyfikaty i pamiątkowe odznaki otrzymali legitymujący się 20-sto letnim i 10-cio letnim stażem członkowskim kol. i kol.: Józef Gromala, Roman Nawój i Rafał Rudzicki. Wyróżnionych nagrodzono gromkimi brawami.

Obok części oficjalnej, w przerwach, nie brakło czasu na załatwienie spraw organizacyjnych (składki, składki …), miłych rozmów i wspomnień. Nie brakło również tradycyjnych akcentów: słodyczy, ciepłych i zimnych napoi, wspólnego posiłku. Jak przysłowiowe gorące bułeczki rozchodziły się ostatnie egzemplarze ściennych kalendarzy na rok 2019, grudniowe Wiadomości Sekcji Polskiej IPA oraz breloczki – gadżet SP IPA na rok 2019 (otrzyma go każdy członek naszego stowarzyszenia, który opłaci składkę członkowską na 2019 rok).

O godz. 14.15 przewodniczący obradom członków Regionu IPA Kraków kol. Ryszard Grabski ogłosił, że zrealizowano porządek zebrania i ogłosił jego zakończenie.

W tegorocznym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Regionu IPA Kraków wzięło udział 76 członków.
Specjalne podziękowania za wsparcie i pomoc w zabezpieczeniu kulinarnych potrzeb uczestników zebrania kierujemy pod adresem Firmy „Konsumex” oraz Pana Mateusza Budek z Firmy „MAESTRO CAFE”. Przebieg zebrania w formie dokumentacji fotograficznej utrwalił niezawodny Szymon Nikiel.

Andrzej Gaczorek
Sekretarz Region IPA Kraków

2018 spr. OPP