Mając na uwadze etapowe odchodzenie od ograniczeń związanych z CODIV-19 i powrót do normalności, serdecznie zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Regionu IPA Kraków.
Zebranie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2020 r. (sobota) o godz. 11:00 w obiekcie KWP w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109 (stołówka).

Każda osoba uczestnicząca w zebraniu jest zobowiązana do posiadania środków ochrony indywidualnej w postaci maseczki ochronnej.

Porządek obrad:

 • otwarcie zebrania (powitanie uczestników zebrania oraz zaproszonych gości)
 • sprawdzenie list obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania
 • wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolantów (2 osoby)
 • zapoznanie z porządkiem obrad i głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku zebrania,
 • wybór Komisji Skrutacyjnej (3 osoby)
 • wybór Komisji Uchwał i Wniosków (3 osoby)
 • sprawozdanie Prezydium Regionu IPA Kraków z działalności w latach 2017-2019 (wystąpienia Przewodniczącego Regionu, Sekretarza, Skarbnika)
 • sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium ustępującemu Prezydium,
 • zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Regionu
 • zgłaszanie kandydatur do składu Zarządu (7 osób)
 • zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
 • wybór delegatów na zebranie Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA
 • głosowanie
 • ustalenie zadań do realizacji dla Prezydium na kadencję 2020-2023,
 • głosowanie nad przyjęciem uchwał,
 • wręczenie odznak 20. i 10. lat przynależności do IPA Sekcja Polska,
 • wolne wnioski,