Zebranie Sprawozdawcze MGW IPA

02.06.2018
Galeria 2019/MGW2019.JPG

W sobotę 17 marca 2018 roku Region IPA Nowy Targ gościł uczestników Zebrania Sprawozdawczego Małopolskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, na którym podsumowano miniony rok pracy Prezydium Zarządu MGW IPA.

W zebraniu uczestniczyło 42 delegatów reprezentujących Regiony MGW IPA, w tym 15-sto osobowa reprezentacja Regionu IPA Kraków.

Po dopełnieniu formalnych procedur Prezes MGW IPA kol. Aleksander Szymański otworzył zebranie i powitał obecnych. Życzenia pomyślnych obrad złożył podkom. Zbigniew Zacher – Pierwszy Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu. Następnie delegaci Regionów zatwierdzili porządek obrad, kandydatury prowadzącego zebranie, protokolanta oraz dokonali wyboru komisji skrutacyjnej, która pełniła także funkcję komisji uchwał i wniosków.

W dalszej części zebrania wysłuchano sprawozdań z pracy Prezydium MGW IPA i Komisji Rewizyjnej MGW IPA w roku 2017, na podstawie których obecni przedstawiciele Regionów dokonali pozytywnej oceny pracy Zarządu.

Ożywiona dyskusja towarzyszyła omówieniu spraw związanych z przeznaczeniem środków z 1 % OPP, które wpłynęły na rzecz MGW oraz podwyższenia wysokości dobrowolnej składki na rzecz MGW IPA do kwoty 5 złotych (wniosek został przyjęty). Ponadto zobowiązano kol. Aleksandra Szymańskiego do ponownego przedstawienia na najbliższym posiedzeniu KZ IPA SP wniosku o zmianę wzoru legitymacji członkowskiej – uzupełnienie o miejsce na zdjęcie.

W trakcie zebrania podjęto uchwały m. in. zatwierdzono zadania i kierunki działania dla Zarządu MGW IPA i Regionów tworzących MGW na 2018 rok; preliminarz budżetowy na rok 2018.

Kończąc spotkanie, Prezes MGW IPA Aleksander Szymański i Przewodniczący IPA Region Nowy Targ Mateusz Kapołka, z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, złożyli wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne.

Opracował : Andrzej Gaczorek


▲ do góry